POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

Aktualność 2024.04.19

Sekcja Archeologiczna przy Speleoklubie Bielsko-Biała

Członkowie:

 1. Aniela Klassek
 2. Jerzy Pukowski
 3. Jan Jastrzębski
 4. Wacław Kosmowski
 5. Maryla Nawrocka
 6. Robert Skoczylas
 7. Jerzy Ganszer - osoba prowadząca sprawy biurokratyczne - można pisać - [email protected]
 8. Agnieszka Gądek
 9. Adam Kucharczyk
 10. Jakub Krajewski
 11. Patrycja Kopytko
 12. Paweł Kapłon
 13. Elżbieta Imielska
 14. Sebastian Korczyk
 15. Piotr Beczała
 16. Michał Salecki


   

Osoby zainteresowane działalnością Sekcji kontaktują się Jerzym Ganszerem, lub z którymkolwiek członków.

O spotkaniach i wyjazdach członkowie powiadamiani są indywidualnie

Sprawozdania z działalności Sekcji są na stronie Speleoklubu Bielsko-Biała.

Za przynależność do Sekcji nie pobiera żadnych opłat.  

Osoby chcące zapisać się do Sekcji powinny "wyrazić chęć".2022 umarł członek Sekcji - Piotr Gawłowski
2019.05.10 umarł członek Sekjcji - Grzegorz Klassek
Dnia 2016.12.18 odbyło się spotkanie Sekcji Historii Kultury Materialnej Speleoklubu Bielsko-Biała w składzie:

Aniela Klassek
Grzegorz Klassek
Jerzy Pukowski
Jan Jastrzębski
Wacław Kosmowski
Jerzy Ganszer

Ze względu na odejście głównego lidera Eugeniusza Foltyna - ustalono zmianę nazwy na "historyczną" - Sekcję Archeologiczną.

W tej chwili pełna nazwa brzmi: Sekcja Archeologiczna przy Speleoklubie Bielsko-Biała

Jest to twór nieformalny, bez regulaminu i innych "ustaleń formalnych"

Można dodać, że w tym roku /2019/ mija 32 lecie Sekcji /pod różnymi nazwami/

 

Aktualność 2015.03.23

Sekcja Historii Kultury Materialnej Speleoklubu Bielsko-Biała /od 2015.02.26/

Członkowie należący tylko do Sekcji /opłata składek zniżkowa/

 1. Jan Jastrzębski

 2. Wacław Kosmowski

 3. Maryla Nawrocka

 4. Robert Skoczylas

Członkowie należący do SBB i do Sekcji

 1. Jerzy Pukowski

 2. Jerzy Ganszer

 3. Grzegorz Klassek

 4. Aniela Klassek
   

Aktualność 2014.11.27

Sekcja Historii Kultury Materialnej przy Speleoklubie Bielsko-Biała /od 2011.11.24/

Zakres prac Sekcji:

1 - Działalność terenowa - inwentaryzacja obiektów materialnych

2 - Działalność popularyzatorska z zakresu archeologii, historii i nauk przyrodniczych

Członkowie Sekcji: /przyjmuje się zasadę, dobrowolnej deklaracji/

 

Osoba bez określonej przynależności jest członkiem Speleoklubu Bielsko-Biała.

Stanisław Misztal "Hwiej"- Speleoklub "Aven" Sosnowiec - umarł w 2012 r.


Sekcja Archeologiczna Speleoklubu Bielsko-Biała

Działa od ponad 21 lat. Wyniki są umieszczane w sprawozdaniach klubowych w dziale głównym SBB. Od połowy 2006 r. można w sprawozdaniach generować bezpośrednio działalność Sekcji klikając na "A".

Spotkania odbywają się w ostatni czwartek miesiąca "po ogłoszeniu" - potwierdzenia spotkań są na prywatnej stronie Jerzego Ganszera - http://www.jaskinie.bialy-orzel.com.pl/ 

Osoby działające w Sekcji:

 

Osoby powiadamiane indywidualnie o spotkaniach:

Eugeniusz Foltyn

Michał Mac

Jan Jastrzębski

Grzegorz Klassek

Wacław Kosmowski

Osoby chcące wygłosić swoje prelekcje - mogą to uczynić po wcześniejszym powiadomieniu o tym fakcie niżej podpisanego  

 

Dział redaguje Jerzy Ganszer - [email protected]


Sekcja Archeologiczna Oddziału PTAiN w Bielsku-Białej

 

Od kilku lat spotykam się z entuzjastami archeologii, którzy przytulili się do Speleoklubu po oficjalnym rozdzieleniu towarzystwa (XXXVII Walne Zebranie Spra-wozdawczo - Wyborcze Delegatów PTAiN, 10-12 maja 1991 r. w Leżajsku) na dwie organizacje: Profesjonalne Stowarzyszenie Archeologiczne (obecnie pod nazwą Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich) i Polskie Towarzystwo Numizmatyczne.

Przeglądając archiwalne materiały Beskidzkiego Towarzystwa Numizmatycznego do opisania zorganizowanego ruchu numizmatycznego w Bielsku-Białej, który przecież wywodzi się z Polskiego Towarzystwa Archeologicznego, znalazłem kilka wzmianek o Sekcji Archeologicznej.

W piśmie z 16.02.1987 r. do Zarządu Głównego PTAiN w Warszawie znajduje się
m. in. informacja, że Zarząd Oddziału Bielskiego PTAiN na posiedzeniu w dniu 13 lutego 1987 r. podjął decyzję:

1/ powołano Sekcję Archeologiczną PTAiN przy Oddziale

- 24-osobowa grupa założycielska i miłośnicy z LO nr 4

- Zarząd Sekcji ukonstytuuje się w dniu 27 lutego br.

(pisownia pkt. 1/ zgodna z oryginałem)

Zachował się arkusz ewidencyjny (bez daty) ze składem zarządu sekcji: Stanisław Pawłowski (przewodniczący), Edegarda Foltyn (z-ca przewodniczącego), Mirosław Kluczewski (sekretarz), Juliusz Kokot (skarbnik) i Kazimierz Kąsek (członek zarządu). Ter-miny i miejsce zebrań: każdy czwartek, godz. 16.oo-18.oo, MDK Włókniarzy w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 12. Adres korespondencyjny: Muzeum Okręgowe w Bielsku-Białej, ul. Kosmonautów 16, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 25353. Ilość członków: 46, sympatyków 106.

Natomiast na liście (bez daty, lecz na podstawie zachowanych ankiet można przyjąć grudzień 1986 r.) znajdują się dane 39 członków (imię i nazwisko, data urodzenia, adres, miejsce pracy, podpis). Przy osobach (w alfabetycznym porządku) podaję rok urodzenia
i ówczesne miejsce zamieszkania.

Członkowie Sekcji Archeologicznej PTAiN o/Bielsko-Biała 1987 r.


Lp

Imię

Nazwisko

R. ur.

Adres z 1986 r.

Uwagi

1

2

3

4

5

6

1.

Lubomir Białek

1958

Bielsko-Biała

2.

Izabela Cholewińska

1929

Bielsko-Biała

3.

Grzegorz Cyganik

1969

Bielsko-Biała

4.

Roman Czarnecki

1959

Bielsko-Biała

5.

Eldegarda Foltyn

1958

Bielsko-Biała

6.

Eugeniusz Foltyn

1959

Bielsko-Biała

7.

Jerzy Ganszer

1958

Bielsko-Biała

8.

Piotr Gawłowski

1938

Jaworze

9.

Andrzej Gawron

1962

Żywiec

10.

Krzysztof Gołaszewski

1954

Pszczyna

11.

Jan Gołąb

1955

Żywiec

12.

Krzysztof Gruszka

1955

Bielsko-Biała

13.

Marcin Hoffman

1965

Bielsko-Biała

14.

Kazimierz Kąsek

1956

Bielsko-Biała

15.

Jan Kędzior

1958

Cisownica

16.

Krzysztof Kiereś

1956

Cieszyn

17.

Grzegorz Klassek

1950

Bielsko-Biała

18.

Juliusz Kokot

1935

Bielsko-Biała

19.

Tadeusz Komędera

1960

Bielsko-Biała

20.

Jarosław Kubica

1962

Bielsko-Biała

21.

Wiesław Kuś

1956

Pierściec

22.

Marzena Nowak

1965

Bystra Śląska

23.

Jerzy Pawełek

1950

Bielsko-Biała

24.

Stanisław Pawłowski

1955

Goleszów

25.

Piotr Pegel

1960

Bystra Śląska

26.

Marcin Pilch

1967

Wisła

27.

Ewa Piotrowska-Kokot

1945

Bielsko-Biała

28.

Dariusz Piotrowski

1966

Żywiec

29.

Sławomir Polański

1965

Bystra Śląska

30.

Jerzy Pukowski

1955

Bielsko-Biała

31.

Roman Stadniczenko

1962

Bystra Śląska

32.

Józef Stadniczenko

1957

Bystra Śląska

33.

Zofia Stanieczek

1956

Ustroń

34.

Barbara Swadźba

1954

Bielsko-Biała

35.

Krzysztof Świerk

1961

Bielsko-Biała

36.

Krzysztof Waluś

1960

Bielsko-Biała

37.

Lesław Werpachowski

1952

Ustroń

38.

Marek Wiewióra

1965

Bielsko-Biała

39.

Tadeusz Wojtoń

1933

Bielsko-Biała

 

Zachowało się jedno sprawozdanie, które cytuję w całości:

Bielsko-Biała, 1988.02.12.

 

Prezes

Oddziału PTAiN

w Bielsku-Białej

Sprawozdanie z działalności sekcji archeologicznej

Oddziału PTAiN w Bielsku-Białej za rok 1987.

W roku sprawozdawczym 1987 od kiedy sekcja archeologiczna rozpo-

częła działalność ilość członków uczestniczących w zebraniach i

opłaconych składek członkowskich wynosi 32. W zebraniach i wyjazdach

uczestniczyli również członkowie wspierający składający się z młodzie-

ży Lo im.KEN i LO im.M.Kopernika (średnio po 13 osób).

Działalność sekcji była prowadzona w 8 komórkach problemowych –
- speleoarcheologia, epoka kamienia, okres lateński, okres rzymski,

średniowiecze, komórka informacji bieżącej, komórka komputerowa).

Odbyły się 24 spotkania w ramach komórek. Członkowie sekcji

uczestniczyli w 11 wyjazdach terenowych w celu penetracji archeolo-

licznej woj.bielskiego.

W roku sprawozdawczym wygłoszono 4 prelekcje w MDK ‘Włókniarz”

(wł. Włókniarzy) w Bielsku-Białej ilustrowanych kolorowymi slajdami.

Członkowie sekcji wzięli udział w październiku w sesji naukowej

w Zakopanem poświęconej zagadnieniom krasu tatrzańskiego (wygłoszo-

no 2 referaty tematyczne związane z sesją – w aspekcie archeolog-

licznym).

Dokonano także kwerendy materiałów epoki kamienia terenu woj.

bielskiego. Przeprowadzono badania sondażowe na stoku Pośredniego

Gronia. Młodzież licealna (członkowie wspierający) wzięła udział

w wykopaliskach archeologicznych w Grodźcu i na górze Grojec (lipiec).

Z działalności sekcji ukazały się 3 obszerne notatki prasowe

na łamach „Trybuny Robotniczej”.

Zarząd sekcji prowadził ponadto działania organizacyjne m.in.

w załatwieniu sali na odbywanie zebrań w MDK „Włókniarz”, organizo-

waniu prelekcji, zwoływaniu zebrań zarządu sekcji (4) oraz walnych

zebrań członków sekcji (2). Przewodniczący sekcji uczestniczył w

spotkaniu z Komisją Archeologiczną Zarządu Głównego PTAiN w Siera-

dzu w dniu 9 maja.

Przewodniczący sekcji archeologicznej

mgr Stanisław Pawłowski

 

Z cytowanego tekstu korzysta prezes mgr Marian Chrzanowski w sprawozdaniu

z działalności Oddziału Polskiego Towarzystwa Archeologicznego i Numizmatycznego

w Bielsku-Białej za rok 1987.

Należy także podkreślić bardzo aktywną działalność sekcji archeologi-

cznej w Bielsku-Białej, która działając w 8 komórkach problemowych:

speleologii, epoki kamienia, okresu lateńskiego, okresu rzymskiego,

średniowiecza, informacji bieżącej i komputerowej odbyła 24 spotkania.

Uczestniczyła w 11 wyjazdach terenowych w celu penetracji archeolo-

gicznej oraz brała udział w wykopaliskach archeologicznych w Grodźcu

i na Górze Grojec. Sekcja pracuje z młodzieżą L.O. im. K.E.N.

i im. Kopernika. Odbyła 4 spotkania z prelekcjami ilustrowanymi slajdami.

W protokole z Walnego Zebrania Sprawozdawczego Oddziału PTAiN w Bielsku-Białej za 1987 rok, które odbyło się w DK „Włókniarzy” w dniu 1988.03.13. odnotowano
w dyskusji wystąpienie mgr Ireny Górskiej (v-ce prezes PTAiN, przewodnicząca Komisji Archeologicznej przy ZG PTAiN) z apelem o „ochronę” archeologów. Większość z nich opuściła Towarzystwo chcąc prawdopodobnie utworzyć własne. Archeolodzy prowadzą działalność czysto naukową oraz popularyzatorską, które nie przynoszą dochodów. Działalność naukowa mająca miejsce w Bielsku-Białej winna doprowadzić do reedycji niektórych dzieł archeologicznych w celu poprawienia sytuacji finansowej Sekcji Archeologicznej.

Również mgr Stanisław Pawłowski – prezes Sekcji Archeologicznej – stawia pytania nt. możliwości dofinansowania spotkania organizowanego przez archeologów w schronisku „Klimczok” z doc. Szydłowskim. Żąda pomocy od ZG w zakresie konsultacji naukowej.

Odpowiedź prezesa: brak funduszy na finansowanie imprez.

Odpowiedź mgr Górskiej: z Oddziału winien wyjść preliminarz ujmujący tego rodzaju imprezy, ZG uwzględnia takie wydatki.

Również w sprawozdaniu (B-B, 20.01.89.) z działalności Oddziału PTAiN w Bielsku-Białej za rok 1988, prezes Oddziału mgr M. Chrzanowski napisał: „Do bardzo udanych należy zaliczyć 10 sobotnio-niedzielnych wyjazdów terenowych Sekcji archeologicznej w celu powierzchniowej penetracji archeologicznej woj. bielskiego, badania sondażowe na stanowisku w Stołowie oraz udział 6 uczniów z L.O. w wykopaliskach archeologicznych w Grodźcu k/Skoczowa. W trakcie sesji naukowej uczestnicy wzięli udział w całodniowej penetracji trasy Klimczok – Trzy Kopce – Stołów – Szyndzielnia, gdzie dokonano odkryć interesujących rytów naskalnych”.

Natomiast w dość lakonicznym sprawozdaniu za rok 1989 jest wzmianka, że stan członków na dzień 31.12.1989 r. wynosi 345, w tym 32 archeologów. W kolejnym sprawo-zdaniu za okres 01.11.1989. – 01.11.1990. nie ma informacji o archeologach.

Kolejną wiadomość odnajdujemy w protokole (B-B., 3.03.91.) z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Oddziału PTAiN w Bielsku-Białej w składzie: J. Szczelina (przewodniczący),
P. Chrzanowski i T. Krawczyk (członkowie). Zdanie o archeologach brzmi: Ze względu na brak zainteresowania oraz niepłacenie składek przestała istnieć Sekcja Archeologiczna
w Bielsku-B.

Ostania informacja o archeologach znajduje się w sprawozdaniu z działalności Od-działu PTAiN/PTN w Bielsku-B. za 1991 rok przygotowane na zebranie sprawozdawcze Oddz. w dniu 20.03.1991. Fragment akapitu brzmi: W wyniku likwidacji Sekcji Archeologicz-nej w Bielsku-Białej w czerwcu 1990 roku … .

Przedstawiony materiał obejmuje niewielką część informacji o ruchu archeologicznym. Sądzę, że osoby bardziej zaangażowane mogą wnieść dużo więcej ciekawych informacji o archeologicznej działalności w Bielsku-Białej i na Podbeskidziu.

W napisanej wspólnie z Bogusławem Chorążym i Leszkiem Wąsem publikacji Bielsko-Bialskie ślady w numizmatyce, Gmina Bielsko-Biała, 2008, mogłem umieścić
w posumowaniu mojej części następującą informację:

Natomiast bardzo aktywnie działająca Sekcja Archeologiczna utworzona 13 lutego 1987 r., po podziale PTAiN na PTA i PTN w 1991 r. istnieje nadal poza strukturami numizmatycznymi. Zainteresowani archeologią spotykają się w siedzibie Klubu Speleologicznego
w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 45, w ostatni czwartek miesiąca o godz. 17.00 (po ogłoszeniu).

Opiekę nad grupą sprawuje archeolog Eugeniusz Foltyn.

Stanisław Misztal

Bielsko-Biała, 23 kwietnia 2008.


Literatura:

Stanisław Misztal - Zacisk nr 26 /2010/ str. 9